Основні завдання та функції

image_print

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 206 від 11.10.2019 року затверджено Статут Державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП “Волиньстандартметрологія”) в новій редакції.

ДП “Волиньстандартметрологія” утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та отримання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційних послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;
 • здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;
 • виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності, а також в інших сферах діяльності, що не заборонені законодавством та передбачені Статутом.

У сфері стандартизації:

 • проведення робіт з видання, відтворення та розповсюдження національних документів у разі укладання агентського договору з національним органом стандартизації;
 • створення та ведення фондів нормативних документів і видавання каталогів нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;
 • проведення перевірки технічних умов та змін до них на продукцію та послуги, які розробляються суб’єктами господарювання, за їх зверненням на добровільних засадах, їх обліковування та занесення до бази даних “Технічні умови”, за зверненням власника технічних умов;
 • проведення перевірки (експертизи) інших нормативних документів, що розробляються суб’єктами господарювання, за їх зверненнями на добровільних засадах;
 • надання суб’єктам господарювання за їх зверненнями науково-методичної допомоги та інформаційно- консультаційних послуг з питань стандартизації;
 • проведення семінарів, тренінгів та інших заходів;
 • участь відповідно до законодавства в розробленні національних нормативних документів;
 • проведення або участь у проведенні інших робіт і надання інших послуг із стандартизації, що не заборонені законодавством.

У сфері метрології та метрологічної діяльності:

 • здійснення науково- прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності та виконання науково-дослідних робіт, пов’язаних із створенням, удосконаленням, зберіганням, застосуванням вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;
 • участь у розробленні нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 • учать у розробленні проектів норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки;
 • проведення повірки засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, за умови уповноваження на її проведення;
 • проведення калібрування засобів вимірювальної техніки та устаткування;
 • участь у проведенні міжлабораторних порівнянь;
 • проведення вимірювань;
 • надання висновків і довідок, що передбачені законом;
 • розроблення методик вимірювань;
 • проведення або участь у проведенні інших робіт та надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань, що не заборонені законодавством.

У сфері оцінки відповідності:

 • проведення робіт з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами в межах сфери призначення;
 • здійснення добровільної оцінки відповідності;
 • укладання угод про взаємне визнання результатів з оцінки відповідності;
 • участь у розробленні науково-технічної документації, порядків і правил у сфері оцінки відповідності та методів (методик) випробувань продукції;
 • виконання інших робіт з оцінки відповідності, що не суперечать законодавству.

У сфері захисту прав споживачів:

 • випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, що надаються споживачам у передбачених законодавством випадках, в акредитованих лабораторіях, на замовлення органів виконавчої влади, споживачів та інших суб’єктів;
 • проведення споживчої експертизи якості товарів та послуг, усіх видів випробувань у межах технічних можливостей Підприємства як за власною ініціативою, так і на замовлення органів виконавчої влади, споживачів, громадських об’єднань або інших суб’єктів господарювання;
 • інформування через засоби масової інформації споживачів щодо питань якості товарів та послуг, а також стосовно забезпечення та реалізації прав споживачів у межах законодавства;
 • надання інших послуг споживачам відповідно до законодавства.

У сфері виробничої діяльності та в інших сферах, визначених Статутом ДП “Волиньстандартметрологія”

 

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності ДП «Волиньстандартметрологія»

 

ЗОВНІШНІ

РИЗИКИ ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
 Зміни економічної ситуації   Вивчення попиту на ринку послуг, освоєння нових напрямків діяльності, розширення сфер уповноваження та акредитації
 Зміни в законодавстві 
 Зміни на ринку послуг (посилення конкуренції)  Підвищення якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються підприємством 
 Настання обставин непереборної сили  Забезпечення фінансової стабільності підприємства, оптимізація витрат і виробничих процесів в залежності від рівня наслідків, до яких призвели обставини непереборної сили 
 Порушення Замовником договірних зобов’язань  Недопущення або мінімізація залежності підприємства від випадкових та недобросовісних партнерів 

 

ВНУТРІШНІ

РИЗИКИ ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
 Невідповідність в організації процесів на підприємстві  Впровадження світових стандартіву діяльності підприємства та освоєння нових технологій надання послуг
 Невідповідність в наданні послуг 
 Невідповідність кваліфікації персоналу Своєчасне проведення навчання персоналу і забезпечення кадровими ресурсами відповідної кваліфікації 
 Невідповідність обладнання або збій у його роботі Своєчасне проведення калібрування еталонів, ремонту, модернізації, заміни та технічного обслуговування вимірювального та випробувального обладнання 
Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та забезпечення ресурсами  Своєчасне укладання укладання договорів з постачальниками витратних матеріалів та ресурсів 

 

2.1 Аналіз зовнішнього середовища 

У сфері метрології та метрологічної діяльності

Постійне     удосконалення    та    оновлення    наявних     ресурсів    дозволяє успішно працювати на ринку метрологічних послуг в області та за її межами в умовах конкуренції з боку інших учасників ринку. Основним правовим документом, на якому базується метрологічна діяльність ДП „Волиньстандартметрологія” є Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”. З 1 січня 2016 року набула чинності нова редакція закону, яка ґрунтується на європейському підході щодо принципів та інструментів реалізації політики в галузі метрології. Разом з тим, нова редакція закону передбачає зміни, що привели до скорочення обсягів окремих видів метрологічних робіт та повного зникнення ряду робіт. 

 

У сфері випробування продукції

Основними чинниками щодо впливу зовнішнього середовища на розвиток діяльності відділення є:

– соціальна нестабільність у суспільстві;

– протиріччя у чинному законодавстві України;

– перепрофілювання ринку послуг;

– входження в середовище діяльності відділення більшої кількості конкурентів (в тому числі і приватної форми власності з більшими фінансовими можливостями);

– зміна пріоритетів при проведенні випробувань продукції.

 

У сфері підтвердження оцінки відповідності

Негативний вплив зовнішніх факторів:

–  економічна нестабільність у виробництві;

– зміни у чинному законодавстві, в т.ч. перегляд прийнятих Технічних регламентів;

–  висока конкуренція на ринку послуг;

– демпінг цін приватними органами з сертифікації (різка і необґрунтована зміна цін на послуги);

– посилення дерегуляції у бізнесовому середовищі, зниження рівня контролю, неготовність суб’єктів підприємницької діяльності до внутрішнього контролю та відповідальності за якістю і безпечністю продукції, до добровільної сертифікації та оцінки відповідності;

– відсутність методів впливу на виробників продукції в законодавчо-регульованій сфері за порушення вимог чинного законодавства;

– відсутність  дієвого ринкового нагляду.

 

У сфері стандартизації

Сучасний ринок надання послуг у сфері стандартизації базується на добровільних принципах, а це є одним із головних чинників, який змінює пріоритети виробника – «Добровільно – значить не обов’язково.” Це приводить до відсутності у більшості виробників свідомого дотримання норм та стандартів. В результаті на внутрішньому  ринку зростає кількість неякісної продукції.

 

2.2. Аналіз внутрішнього середовища.

 

У сфері метрологічної діяльності 

Наявні ресурси та можливості підприємства на даний час дозволяють проводити технічну політику, яка забезпечує захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, координацію діяльності підприємств, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань у регіоні. Зокрема до таких ресурсів відносяться:

 • достатня матеріально-технічна база (еталони, робочі засоби вимірювальної техніки, обладнання, транспорт, виробничі приміщення);
 • компетентний та кваліфікований персонал;
 • актуалізований фонд необхідних нормативних документів;
 • діюча система управління якістю;
 • документальне підтвердження технічної компетентності стосовно виконуваних робіт;
 • участь у міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань при калібруванні ЗВТ

 

У сфері випробування продукції 

Відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр»  ДП «Волиньстандартметрологія», акредитоване Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат акредитації № 2Н114 від 07.11.2014 року, дійсний до 02.11.2018 р.).

Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації №193 від 29.06.2010 р. на базі відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр»  ДП «Волиньстандартметрологія» утворена регіональна експертно-арбітражна лабораторія з контролю якості та безпеки харчової і сільськогосподарської продукції та сировини.

Відділення в своїй діяльності керується:

 • Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів»;
 • Законом України «Про підтвердження відповідності».

Відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» надає послуги з:

 1. Випробування харчових продуктів та сільськогосподарської сировини ( в т.ч. на вміст ГМО).
 2. Випробування косметичних товарів та предметів особистої гігієни.
 3. Випробування керамічних та гончарних виробів.
 4. Випробування тютюну та тютюнових виробів.
 5. Випробування продукції громадського харчування.
 6. Проведення стажування працівників випробувальних лабораторій підприємств області.

 

Як засвідчує аналіз внутрішніх чинників, постійний пошук шляхів розвитку відділення, опирається на стабільність, достовірність результатів випробувань, модернізацію послуг та підтвердження статусу незалежної лабораторії, акредитованої Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025.

Очікування якісних показників є укріплення на підвищення статусу незалежної лабораторії європейського рівня в межах України, шляхом участі у раундах професійного тестування:

– міжнародні (організатори – «FAPAS», «LGS Standarts» (Великобританія), «BIPEA» (Франція);

– загальнодержавні (організатори – ДП «Укрметртестстандарт» та Незалежний аналітичний центр м.Київ).

Аналіз кількісних показників:

–   збільшення об’ємів робіт з проведення випробувань;

– розширення області діяльності відділення за рахунок пошуку нових замовників.

 

У сфері підтвердження оцінки відповідності

Орган з сертифікації, згідно з галуззю призначення та уповноваження проводить роботи з сертифікації: харчової продукції і продовольчої сировини, тютюнових виробів, косметики, шкільних та канцелярських товарів, фарфорового, фаянсового та керамічного посуду, дорожніх транспортних засобів,  будівельних матеріалів і конструкцій, технологічного, електропобутового і аналогічного обладнання, послуг автосервісу, громадського харчування, готельних і туристичних та інших послуг.

Працівники відділення надають інформаційні, методичні та консультативні послуги підприємствам і організаціям щодо розробляння і впровадження систем управління якістю у відповідності до вимог стандартів ДСТУ ISO 9001:2009, а також систем управління безпечністю харчових продуктів згідно ДСТУ 4161-2003 та ДСТУ ISO 22000-2007.

ДП “Волиньстандартметрологія” призначений органом з оцінки відповідності продукції (далі – ОВВ) вимогам наступних технічних регламентів :

 • технічний регламент безпеки низьковольтного обладнання (наказ Мінекономрозвитку України від 03.12.2012 р. № 1381);
 • технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (наказ Мінекономрозвитку України від 02.08.2013 р. №890);
 • технічний регламент безпеки машин (наказ Мінекономрозвитку України від 16.03.2015 р. №250) ;
 • технічний регламент безпечності іграшок(наказ Мінекономрозвитку України від 16.03.2015 р. №250);
 • технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд(наказ Мінекономрозвитку України від 02.08.2013 р. №890);
 • технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами(наказ Мінекономрозвитку від 05.11.2013 р. №1306);
 • технічний регламент засобів індивідуального захисту(наказ Мінекономрозвитку України від 16.03.2015 р. №267)

Відділення «Центр з підтвердження відповідності продукції» забезпечений кваліфікованим та досвідченим персоналом в галузі призначення та уповноваження з сертифікації продукції та підтвердження відповідності.

У зв’язку з вилученням певних видів продукції з   «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»  зменшується кількість виданих сертифікатів та зменшується сума грошових надходжень.

Крім цього ринок послуг з сертифікації систем управління якості у Волинській області майже повність задоволений.

Відбувається перехід від Державної Системи сертифікації до процедури оцінки відповідності. Відповідно змінюються Правила проведення робіт та Правила призначення  на конкретні види діяльності з оцінки відповідності.

Проводиться постійний пошук шляхів розвитку відділення та отримання атестатів акредитації НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065 і призначення на проведення робіт по вимогах технічних регламентів України.

 

У сфері стандартизації  

Відділ стандартизації у своїй роботі керується Законом України «Про стандартизацію», який  дозволяє впроваджувати європейські підходи у сфері стандартизації:

 • гармонізація державних стандартів з європейськими;
 • застосування європейських Директив;
 • добровільне застосування нормативних документів;
 • участь виробників у виданні стандартів;
 • перехід до технічних регламентів;
 • відповідальність виробника за вироблену продукцію.

 

Працівники відділу надають консультаційні послуги з питань стандартизації  СПД за їх зверненнями.

 

Динаміка основних показників фінансово-економічної діяльності підприємства за період 2014-2016 рр. та порівняння їх з плановими показниками поточного року наведені у Додатку 3. Державне підприємство «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» є планово прибутковим підприємством. Аналіз показників майнового стану свідчить про соціально-економічний розвиток підприємства, достатній рівень платоспроможності, ліквідності та нормальну фінансову стійкість.

Аналіз ділової активності підприємства свідчить про ефективне використання своїх ресурсів для досягнення позитивних результатів та створення сприятливого інвестиційного клімату та підтримання стабільного фінансового стану. Ділова активність проявляється у динамічному розвитку підприємства. Основним свідченням цього є стабільна репутація, рівень ефективності використання фінансових ресурсів.

Виробничі потужності на підприємстві використовуються в повній мірі, що дозволяє отримати максимально можливий дохід.

Кожного року підприємство здійснює капітальні інвестиції з метою оновлення своєї матеріально-технічної бази, придбання нових сучасних видів обладнання для отримання прибутку в майбутньому.

Протягом  2014-2016 років заробітна плата працівникам підприємства виплачувалася у терміни, які передбачені Колективним договором: двічі на місяць в грошовому виразі. На підприємстві відсутня заборгованість по заробітній платі та єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

2.3. SWOT– аналіз : сильні та слабкі сторони у розрізі підрозділів підприємства, наявні можливості, існуючі загрози, очікувані чинники 

 

При плануванні своєї фінансово-господарської діяльності на середньострокову перспективу – 2017-2021 роки – на підприємстві паралельно вивчалися сильні сторони діяльності, можливості, а також слабкі сторони і загрози його діяльності, тобто складався SWOT-аналіз (Додаток 4).

З 01.01.2016 року вступив в силу Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Нова редакція – основного правового документу, на якому базується метрологічна діяльність – не передбачає таких видів метрологічних робіт:

 • Державна метрологічна атестація ЗВТ
 • Державні контрольні випробування ЗВТ
 • Експертиза НД при ввезенні ЗВТ
 • Атестація вимірювальних лабораторій

 

Однак, наявні можливості підприємства дозволяють прийняти виклики, що диктуються новими вимогами та продовжити ефективну роботу за умови переорієнтування ресурсів. При цьому можливі певні економічні втрати на перших етапах діяльності в нових умовах.

         Паралельно зі складання SWOT-аналізу на підприємстві розглядалися потенційні ризики за напрямками діяльності:

 

Метрологія 

– лібералізація законодавчої бази в різних видах господарської діяльності;

– скорочення повноважень та обмеження контрольно-наглядових функцій з боку державних органів;

– обов’язковість повірки лише законодавчо-регульованих ЗВТ;

– відсутність атестата НААУ на право проведення калібрування.

Зазначені процеси створюють  загрозу  для безумовного виконання вимог чинного законодавства в галузі метрології

 

Оцінка відповідності

економічна нестабільність на виробництві продукції;

висока конкуренція в регіоні. 

 

Випробування продукції  

 • зміни законодавства;
 • конкуренція у сфері діяльності;
 • недостатня зацікавленість замовників.

 

Стандартизація  

зміни в чинному законодавстві України та основоположних стандартах національної системи стандартизації, що регламентують вимоги до об’єктів та суб’єктів стандартизації;

створення для відкритого доступу повнотекстової бази стандартів в електронному вигляді через систему Інтернет;

низька фінансова спроможність одержувачів послуг з питань стандартизації.

Статут ДП Волиньстандартметрологія нова редакція

Статут ДП Волиньстандартметрологія

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.