ПРО ПІДПРИЄМСТВО

image_print

                Державне підприємство “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

(ДП “Волиньстандартметрологія”) є юридичною особою, засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства економіки України та є державним комерційним підприємством.

Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуло з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку – 16 жовтня 1992 року.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту. ДП «Волиньстандартметрологія» у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно да Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також Статутом.

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням.

ДП “Волиньстандартметрологія” має право в порядку, установленому законодавством та Уповноваженим органом управління (Міністерства економіки України), вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав.

Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов’язань перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.

МІСІЯ

                 ДП “Волиньстандартметрологія” утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та одержання прибутку.

 

ЦІЛІ

Забезпечення реалізації економічних інтересів держави;

Довіра споживачів;

Постійне підвищення якості послуг;

Високий рівень компетентності персоналу;

Сталий розвиток підприємства

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.