ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗА 2020 РІК.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗА 2020 РІК.

image_print

ДП «ВОЛИНЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (надалі – Підприємство) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства (надалі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Волиньстандартметрологія» за 2020 рік.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ДП «Волиньстандартметрологія» доступна на веб-сайті Підприємства (ГОЛОВНА – Офіційний сайт ДП “Волиньстандартметрологія” (volynstandart.com.ua)).

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

  1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства включає:

1.1. Аудит фінансової звітності Підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії цінних паперів та фондовому ринку, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (надалі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.2. Термін випуску звітності до 31 травня 2021 року.

  1. Основними критеріями, які визначені Підприємством для відбору аудиторської фірми є:

2.1. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.

2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності.

2.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

2.4. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.

2.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

2.6. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

2.7. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

2.8.Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Підприємству.

2.9. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит.

2.10. Вартість аудиторських послуг.

2.11. Якість інформації, яка надається.

 

  1. Інформація та документи для участі у Конкурсі:

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до виконання завдання з аудиту фінансової звітності Підприємства роботи:

− загальна кількість працівників, докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг) з:

– проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Підприємства за поточний рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту.

3.3. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:

− інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво;

− перелік основних клієнтів за останні 3 роки;

− перелік інших послуг, які надаються.

3.4. Довідка про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.

3.5. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

3.6. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

3.7. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;

3.8. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту;

3.9. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);

3.10. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником);

3.11. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;

3.12.  Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);

3.13. Заповнені форми Підприємства (Додаток 2 та Додаток 3 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності), підтвердні документи до них.

3.14. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

  1. Графік проведення Конкурсу

– Термін розміщення Інформаційного повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Волиньстандартметрологія»»  на офіційному веб-сайті Підприємства не пізніше 17.03.2021 р.

− Терміни подачі конкурсних пропозицій, наданих електронною поштою до 29.04.2021 р.

− Інформування переможця Конкурсу здійснюється після обрання аудиторської фірми Уповноваженим органом управління – Міністерством розвитку економіку, торгівлі та сільського господарства України за погодженням з Міністерством фінансів України засобами електронної пошти.

− Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться після обрання аудиторської фірми Уповноваженим органом управління – Міністерством розвитку економіку, торгівлі та сільського господарства України за погодженням з Міністерством фінансів України Уповноваженим органом управління – Міністерством розвитку економіку, торгівлі та сільського господарства України за погодженням з Міністерством фінансів України, – на офіційному сайті Підприємства.

Контактна особа: Грабовська Любов Михайлівна

Тел. (0332) 78-63-04.

Документи надсилати на ел. пошту stand@volynstandart.com.ua

Інформація про аудиторську фірму

Анкета аудиторської фірми

Scroll to top

Сторінка знаходиться на стадії модернізації. Телефони для перевірки чинності сертифікату вказані на титульному аркуші бланку сертифікату.